Hvorfor internship?

Noe som skiller dette masterprogrammet fra flere andre masterprogrammer i samme retning, er muligheten for å ta et internship hele 4.semesteret av studiet. Dette er en mulighet til å komme nærmere inn på næringslivet, der studenten selv skal søke og finne en bedrift i offentlig eller privat sektor, og jobbe for dem. Internship perioden skal avsluttes med en skriftlig rapport.

Stian Heggli Kleftås

" Jeg fikk tilbud om å bli trainee etter at jeg var ferdig med studiene, noe som etter hvert utviklet seg til tilbud om fast jobb"

" Jeg fikk tilbud om å bli trainee etter at jeg var ferdig med studiene, noe som etter hvert utviklet seg til tilbud om fast jobb"

Formål

Internshipet gi studentene kunnskap om hvordan en virksomhet jobber med entreprenørskap og innovasjon i samfunnet. Oppholdet skal gi studenten mulighet til å bruke fagkompetanse tilegnet i studiet. Erfaringen fra praksisoppholdet skal øke studentenes bevissthet om egen kompetanse, bidra til studentens faglige utvikling og gi dem arbeidslivserfaringer som vil verdsettes og være nyttig i deres i videre yrkeskarriere. Internshipet er en del av emnet GEOG3021 Internship – Innovasjon, entreprenørskap og samfunn på 30 studiepoeng.

Tina Larsen

"Utviklingen av innovasjonsdistriktet er altså faglig relevant for masterprogrammet og jeg har fått anvende relevant teori i praksis"

"Utviklingen av innovasjonsdistriktet er altså faglig relevant for masterprogrammet og jeg har fått anvende relevant teori i praksis"

Internshippets omfang

Oppholdet skal vare minimum 14 uker, fortrinnsvis innenfor høstsemesteret; august til desember. Her skal studenten følge ordinær arbeidstid hos vertskapsorganisasjon. Vertskapsorganisasjon tilrettelegger selv arbeidsoppgaver for studenten. Her vil oppgavene være varierte, utfordrende og gi innsikt i virksomheten, samt være faglig relevante for masterstudiet. Studenten skal videre ikke settes til oppgaver som kan innebære fare for liv og helse.

Internshippets sluttrapport

Studenten skal skrive en rapport basert på erfaringer fra internshipet, med utgangspunkt i en problemstilling med en faglig forankring i masterstudiet. Problemstillingen kan være utarbeidet i samråd med vertskapsorganisasjonen. Emneansvarlig/veileder skal videre godkjenne problemstillingen.

Rapporten skal være på ca. 25-30 sider, der NTNU og vertskapsorganisasjonen skal motta ett eksemplar hver. Videre vil rapporten presenteres på et seminar hvor representanter fra vertskapsorganisasjonen også vil bli invitert til å delta.Denne rapporten er eksamen i emnet og gis karakter bestått/ikke bestått.

Studiemuligheter:

2. studieår ved master i innovasjon, entreprenørskap og samfunn kan studenten velge mellom to ulike alternativ:

1. Internship på 30 studiepoeng det første semestret og skriving av masteroppgave på 30 studiepoeng siste semester, eller

2. Skrive en 60 poengs masteroppgave som går over både tredje og fjerde semester.