Innovasjon

og bærekraftig samfunnsutvikling

Hva handler masteren om?

Vi tar årlig opp 15 studenter.

Som masterstudent ved innovasjon, entreprenørskap og samfunn får du både muligheten til engasjere deg selv, samt være med på aktiviteter gjennom linjeforeningen, Innovatio.

Masteroppgave og internship

I andre året av studiet kan man velge å skrive masteroppgave på 60 poeng eller 30 poeng. Dersom man velger 30 poengsoppgave vil man bruke høstsemesteret (4.semester) på internship i egenvalgt bedrift. Internshipet skal søkes på egenhånd av studenter og varer i totalt 14 uker. Dersom man velger denne retningen skal det også leveres inn en rapport på slutten av semesteret som må godkjennes av faglærer. Hvilke bedrifter tidligere studenter har vært i kan du blant annet lese videre om under «internship» fanen. Dersom internship ikke er aktuelt for deg, kan man velge en 60-poengs masteroppgave. Denne vil man bruke hele siste året av masterprogrammet på å skrive. Lurt å merke seg at en 60-poengsoppgave vil ha et større omfang enn en 30 poengs oppgave, og vil gi muligheter for å fordype seg ytterligere i temaet.

Les gjerne mer om fagene på NTNU sine fagsider.
Les gjerne mer om fagene på NTNU sine fagsider.

Synspunkter fra praksisfeltet


Anne Reinton
Seniorrådgiver kommunedirektørens fagstab og prosjektleder innovasjonsdistriktet, Trondheim Kommune.

Det blir viktigere og viktigere med kunnskap om innovasjon og endringsprosesser med fokus på samfunnsperspektivet


Anne forteller om et stadig økende behov for tverrfaglig og analytisk kompetanse i arbeids og næringslivet i møte med komplekse problemstillinger og stadig økende krav til utredning og god skriftlig dokumentasjon: “For oss som jobber med utviklingsarbeid er arbeidshverdagen preget av å analysere samfunnsutviklingen, identifisere behov, utfordringer og muligheter, igangsette prosesser og finne mulige løsninger. Det betyr at vi skriver utredninger, driver prosjekt- og prosessledelse, jobber mye tverrfaglig og med eksterne samarbeidspartnere og aktører”.  


Relevansen i utdanningen styrkes gjennom koblingen til arbeids- og næringsliv i praksis, prosjekter og oppgavesamarbeid. Denne særegne koblingen ved studieprogrammet gjør at studentene lærer metoder og fremgangsmåter for hvordan en skal ta tak i en problemstilling, samle empiri, analysere og gi anbefalinger som fører til utvikling innen feltet”


Anne trekker frem to elementer ved masterprogrammet som er av særlig interesse, nemlig sammenkoblingen mellom de ulike perspektivene studiet bygger på, og praksismulighetene studentene får både gjennom prosjektarbeid og internship. Hun understreker videre at kompetansen studentene utvikler innenfor bærekraft, innovasjon, entreprenørskap og omstilling på ulike samfunnsnivå er av nødvendighet for alle fremtidige arbeidsgivere. Anne poengterer videre at kunnskap om nye metoder og prosesser er spesielt gjeldende innen hennes fagfelt, og viser til at “Masterprogrammet er svært relevant for arbeidet med  innovasjonsdistrikt, som nettopp baserer seg på triple helix (og pentahelix)-modeller, regional og lokal stedsutvikling, innovasjons- og entreprenøriell tenkning.”